A betegjogok gyakorlása

Az egészségügyi ellátáshoz való jog

Minden betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz a szakmailag indokolt szinten, az általa megválasztott orvosnál.

Az emberi méltósághoz való jog

Az ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. A betegen kizárólag az ellátáshoz szükséges beavatkozások végezhetők el, melybe beleegyezését adja. A beteg személyes szabadsága kizárólag sürgős szükség esetén, a beteg vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében, indokolt ideig korlátozható. A beteget csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni. A beteg ellátása során szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre és szakmailag indokolt mértékben távolítható el.

A kapcsolattartás joga

A beteg jogosult más személyekkel szóban vagy írásban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni. Eközben tekintettel kell lennie az intézményi feltételekre és házirendre, nem zavarhatja a betegellátást és betegtársait sem. A beteg megtilthatja, hogy kezelésének tényét vagy az azzal kapcsolatos egyéb információkat más előtt feltárják.

A súlyos állapotú, illetve kiskorú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjék. A szülő nő is élhet e joggal a vajúdás és a szülés alatt, illetve a szülés után joga van az újszülöttjével egy helyiségben történő elhelyezésére, ha egészségügyi állapotuk nem zárja ki. A beteget megilleti vallása szabad gyakorlásának és a megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartásának joga.

Az intézmény elhagyásának joga

A betegnek ez a joga csak akkor korlátozható, ha mások testi épségét, egészségét veszélyezteti vagy ha ezt törvény írja elő idejét pontosan rögzíteni kell. Kórházi elbocsátás előtt a beteget vagy hozzátartozóját erről lehetőleg 24 órával előbb tájékoztatni kell.

A tájékoztatáshoz való jog

A betegnek joga van arra, hogy teljes körű, részletes, számára egyéniesített tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, ezek elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, tervezett időpontjairól, az ezek tekintetében meglévő döntési jogáról, a lehetséges alternatív eljárásokról, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, valamint a javasolt életmódról. Joga van kérdéseket feltenni fentieket illetően.

A betegnek joga van megismerni a vizsgálatok és beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét vagy a várttól eltérő eredményt és annak okait. A betegnek joga van megismerni az ellátásban közvetlenül közreműködő személyek nevét, szakképesítését és beosztását. Tájékozódási jogáról a beteg lemondhat, illetve arra más személyt, hozzátartozót írásban kijelölhet.

Az ellátás visszautasításának joga

A beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, mely beavatkozásokat kívánja elfogadni vagy elutasítani, joga van az ellátást érintő döntésekben részt venni. Bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg tévedéstől, megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. Esetenként a beleegyezést vagy elutasítást írásban, aláírva hitelesítve kell megtennie, melyet bármikor visszavonhat, vállalva ezzel a felmerült költségek esetleges visszatérítésének kötelezettségét.

A beteg a beleegyezés, illetve elutasítás jogát írásban más személyre, hozzátartozóra átruházhatja. Nincs szükség a beteg beleegyezésére akkor, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá, ha a beteg közvetlen életveszélyben van. Írásbeli nyilatkozat szükséges továbbá a beteg szöveteinek, szerveinek bármilyen célú felhasználásához.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

A beteg jogosult megismerni a róla egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, joga van ezekről tájékoztatást kérni, hiányosság, pontatlanság esetén jogosult annak kiegészítését, kijavítását kezdeményezni. A dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az adatokkal a beteg rendelkezik. Saját költségére a beteg bármely leletéről másolatot, ill. amennyiben bántalmazás érte, sérüléseiről orvosi látleletet kérhet.

Az orvosi titoktartáshoz való jog

A betegnek joga van megjelölni azt a személyt, akit fekvőbeteg-gyógyintézetben történő elhelyezéséről, egészségi állapotáról, annak változásáról, betegsége várható kimeneteléről tájékoztathatnak, értesíthetnek, illetve joga van ebből bármely személyt kizárni. A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és kezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek a részvétele az ellátásban szükséges.